కొక్కొరో ... క్కో ... 
***********************************
✍ ✍ శ్రీ కౌస్తుభ
జాగృతి : వారపత్రిక 
19 - 25 : నవంబర్ - 2018
సంపుటి : 71, సంచిక : 03

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి