కొక్కొరో ... క్కో ... 

***********************************
✍ ✍ శ్రీ కౌస్తుభ
జాగృతి : వారపత్రిక 
22-28 : అక్టోబర్  - 2018
సంపుటి : 73, సంచిక : 53

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి