కొక్కొరో ... క్కో ... 


***********************************
✍ ✍ శ్రీ కౌస్తుభ
జాగృతి : వారపత్రిక 
15-21 : అక్టోబర్  - 2018
సంపుటి : 70, సంచిక : 52

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి