కొక్కొరో ... క్కో ...

***********************************
✍ ✍ శ్రీ కౌస్తుభ
జాగృతి : వారపత్రిక 
26 : నవంబర్, డిశంబర్ 02 - 2018
సంపుటి : 71, సంచిక : 04

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి