కొక్కొరో ... క్కో ...


***********************************
✍ ✍ శ్రీ కౌస్తుభ
జాగృతి : వారపత్రిక 
24 : 30 : డిశంబర్ - 2018
సంపుటి : 71, సంచిక : 08

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి